İskele Kurulum Elemanı belgeniz Milimetrik’te

İskele Kurulum Elemanı belgeniz Milimetrik’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile iskele kurma ve sökme işinde çalışan ustalara yani İskele Kurulum Elemanı olarak çalışanlara, ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ zorunluluğu getirildi.

Şantiyelerde, fabrikalarda, endüstriyel tesisler ve diğer alanlarda iskele kurulum ve söküm işlemlerini yapan çalışanların artık ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmak zorunluluğu var. Aksi halde ilgili tebliğ gereğince işverene cezai yükümlülükler getirmektedir.

Söz konusu iş yerlerinde çalışan ve düzenlemede belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişiler, iskele kurma sökme alanında 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak zorunda olacak.

Belgenizi almak için beklemeyin;

Milimetrik Belgelendirme ve İntek Kalıp ve İskele arasında imzalanan iş birliği protokolü ile sınava giriş ücretleriniz İntek Kalıp ve İskele tarafından karşılanmaktadır. Herhangi bir ücret ödemeden sınavlara katılabilir, başarılı olduğunuzda belgenizi alabilirsiniz.

Sınavlardan önce anlaşmalı olduğumuz ARTI Danışmanlık ve Eğitimin verdiği ücretsiz iskele kurma-sökme eğitimlerine katılmak ve sonrasında mesleğinizi belgelendirme istiyorsanız bizimle irtibata geçiniz.

12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 içeriği ise şu şekildedir:

Meslek Tanımı

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kurulması gerekli iskeleyi, mevcut şartname, yönetmelik ve montaj planlarına göre, iklim şartlarını göz önüne alarak; kullanıcılar, üçüncü şahıslar ve çevre şartlarını da gözeterek işverenin konu ile ilgili tüm direktiflerine uygun olarak kuran, uzun süreli kullanımlar sırasında periyodik kontrolünü yapan, iş bitiminde aynı koşullarla iskeleyi söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Sınava Katılım Şartı:

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu talep edilmektedir.

Belgelendirme Programı Kapsamı:

12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması

12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

Yeterliliğe Kaynaklık Teşkil Eden Meslek Standartı:

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0158–3

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezimizde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

Teorik Sınavlar:

Adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1.5 dakika zaman verilir.

A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az 15 soru sorulur aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır.

A2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az 40 soru sorulur, aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır.

Performans Sınavı:

Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir. Değerlendirici, gerekli gördüğü noktalarda, adaydan, beceri ve yetkinlik ifadesindeki uygulamayla ilgili sözel açıklamalar isteyebilir.

 

TEORİK SINAV KONULARI

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması Birimine Yönelik Teorik Sınav Konuları;

NO BİLGİ İFADESİ
1. Dönüştürülebilen malzemelerin   geri   kazanımı   için gerekli   ayırmanın   ve  sınıflamanın   nasıl   yapılması gerektiğini açıklar.
2. Tehlikeli    ve    zararlı    atıkların    verilen    talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırılması ve sonra gerekli önlemler alınarak geçici depolaması işlemlerini açıklar.
3. Çalışacağı alandaki tehlike faktörleri, çevre güvenliği ve iskelenin oturacağı zemin hakkında bilgi edinerek güvenli iş izin formunu nasıl dolduracağını açıklar.
4. İş sağlığı ve güvenliği için uygun KKD’lerin neler olduğunu açıklar.
5. Kazaya sebebiyet verecek davranışları açıklar.
6. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyulması gerektiğini açıklar.
7. Çalışma alanında   ilgisiz   kişilerin   bulunmamasına dikkat edilmesi gerektiğini açıklar.
8. Çalışma alanının güvenliğinin nasıl ve kim tarafından sağlanacağını açıklar.
9. İletişim araçlarını ve acil durumlarda iletişime geçecek kişi     ve     kişilerin     iletişim     bilgilerini     yanında bulundurması gerektiğini açıklar.
10. Çalışacağı     alanın     gereken     güvenlik     donanım kontrolünü İş Güvenliği Uzmanının  direktiflerine ve standartlara göre uygulanması gerektiğini açıklar.
11. Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulması gerektiğini açıklar.
12. Yüksekte çalışma kurallarını listeler.
13. Rüzgar ve   yağmurlu   havalarda   kurulum   yapması gerekiyorsa    gerekli    olabilecek    diğer  KKD’lerin kullanılması     ve     personel     sayısının     artırılması gerektiğini açıklar.
14. Aşırı rüzgar olduğu ve aşırı yağmurlu/karlı havalarda çalışmanın durdurulması gerektiğini açıklar.
15. İskele   alanı   ve   çevresi   için   gerekli   olan   uyarı levhalarının neler olduğunu açıklar.
16. Kurulacak   iskele   çevresinde   oluşturulacak   gerekli

güvenlik bariyerini   veya   yaklaşma   alanını   ilgili uzmanla birlikte belirlenmesi gerektiğini açıklar.

17. İskelenin     bulunduğu     bölgeye     göre     güvenlik

malzemelerinin bağlanacağı ankraj noktalarının, güvenlik  kuralları  çerçevesinde  hazırlanması gerektiğini açıklar.

18. Yapılacak    işlemin    türüne    göre    kalite    sağlama tekniklerinin uygulanması gerektiğini açıklar.
19.  

Kendisine verilen iş ile ilgili iş programını yetkilisinden sözlü ya da yazılı alması gerektiğini açıklar.

20. Üretici firma ürün kullanma kılavuzunun yetkilisinden

temin edilerek incelenmesi gerektiğini açıklar.

21. Projeye uygun olarak listelenen malzemelerin çalışma

alanına güvenli bir şekilde getirilerek, listeye uygunluğunun, kullanılabilirliğinin, orijinalliğinin ve standartlara uygunluğunun nasıl kontrol edilmesi gerektiğini açıklar.

22. Mesleği   ile   ilgili   eğitimleri   nasıl   takip   edeceğini açıklar.
23. Mesleği    ile    ilgili    teknolojileri    nasıl    ve    hangi kaynaklardan takip etmesi gerektiğini açıklar.

 

 

 

A2: 12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması Birimine Yönelik Teorik Sınav Konuları;

NO BİLGİ İFADESİ (BG)
1. İskelenin kurulacağı alanın, kurulumdan önce zemin uygunluk kontrolünün yapılması gerektiğini açıklar.
2. Zeminde oturmalara ve çökmeye karşı zeminin sıkıştırılması işlemi için ne yapılması gerektiğini açıklar.
3. Zemin  sağlam  değilse  uygun  metotla  zemini  nasıl kuvvetlendirmesi gerektiğini açıklar.
4. Taban kalaslarının iskele planına göre yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
5. Ayarlı ayak millerinin (taban plakası) yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
6. Mobil  iskele  kuruyorsa,  uygun  tekerlek  ve  kilit sisteminin yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
7. Ayarlı  ayak  milinin  üzerine  başlangıç  dikmesinin yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
8. İlk yatay bağlantı elemanlarını başlangıç dikmelerine bağlayarak   sistemin   teraziye   alınması   gerektiğini açıklar.
9. Temel  kurulum tamamlandıktan  sonra  köşegenlerin çaprazlama      (gönye)      kontrollerinin      yapılması gerektiğini açıklar.
10. Dikey,  yatay  ve  çapraz  elemanların  uygunluğu  ve sırasıyla    tekniğine    ve    kuralına    uygun    olarak yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
11. Çalışma/yürüme    platformlarının    nasıl    kurulması gerektiğini açıklar.
12. Planına   uygun   merdivenin   kurulması   gerektiğini açıklar.
13. Sistemin   son   kez   terazi   kontrolünün   yapılması gerektiğini açıklar.
14. İskelenin neden topraklanması gerektiğini açıklar.
15. Topraklama   yapılan   yere   topraklama   levhasının asılması gerektiğini açıklar.
16. Gerekli   güvenlik   önlemlerini   alarak   üst   katlara çıkılması gerektiğini açıklar.
17. Diz ve bel hizasındaki korkulukların yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
18. Süpürgeliklerin        (topuklukları)        yerleştirilmesi gerektiğini açıklar.
19. İskele     planına     göre     çaprazların     bağlanması gerektiğini açıklar.
20. Kurulum  planında   varsa  payandaların   montajının yapılması gerektiğini açıklar.
21. İskele   elemanlarının   bir   üst   kata   taşınması   için gerekliyse uygun kaldırma araçlarının kurulumunun yapılması gerektiğini açıklar.
22. İskele planında  dış  cephe  filesi  vb.  kaplama  varsa rüzgar yükünü de dikkate alarak montajının yapılması gerektiğini açıklar.
23. Planına ve standartlara uygun şekilde ankrajlamanın yapılması gerektiğini açıklar.
24. Hazırlanan kontrol formuna göre şantiye yetkilisi ile birlikte  iskelenin  kontrolünün  yapılması  ve  varsa eksikliklerin giderilmesi gerektiğini açıklar.
25. İskelenin   kullanıma   uygunluk   levhasının   iskele üzerinde uygun bir yere asılması gerektiğini açıklar.
26. Periyodik olarak denetlediği iskelenin kontrol formu ile kayıt altına alınması gerektiğini açıklar.
27. Şiddetli    hava    muhalefeti    durumunda   periyodik kontrol sürelerini beklemeden kontrollerin yapılması gerektiğini açıklar.
28. Her  vardiya  başında  iskelenin  çalışma  koşullarına uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğini açıklar.
29. Söküme başlamadan önce kurulum-söküm kılavuzuna uygun olarak şantiye yetkilisi tarafından

gerekli önlemlerin alınması gerektiğini açıklar.

30. “İskele kullanım dışıdır” levhasının asılması gerektiğini açıklar.
31. Sadece söküm yaptığı kattaki file vb. kaplama malzemesinin sökülmesi gerektiğini açıklar.
32. Yüksekte çalışma güvenlik önlemlerini alarak kurulum-söküm kılavuzuna uygun olarak söküm

işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğini açıklar.

33. Bulunduğu kattaki ankrajın sökülmesi gerektiğini açıklar.
34. Kısa kenardan başlayarak yatay elemanların sökülmesi gerektiğini açıklar
35. Dikey elemanların sökülmesi gerektiğini açıklar.
36. Gerekliyse malzemeleri uygun yardımcı elemanlar kullanarak zemine indirilmesi gerektiğini açıklar.
37. Çalışma/yürüme platformunun sökümünün bir alt kattan yapılması gerektiğini açıklar.
38. Zemine kadar aynı işlemi tekrarlanması gerektiğini açıklar.
39. Payanda varsa en son onun sökülmesi gerektiğini açıklar.
40. Ayarlı ayakların taban kalaslarından sökülmesi gerektiğini açıklar.
41. Taban kalaslarının stok sahasına kaldırılması gerektiğini açıklar.
42. Kullanım esnasında hasar alan malzemelerin ayırılması gerektiğini açıklar.
43. İskele elemanlarının temizliğinin yapılması gerektiğini açıklar.
44. İskele elemanlarının türlerine ve boyutlarına göreistiflenmesi gerektiğini açıklar.
45. İskele elemanlarının stok sahasına taşınması gerektiğini açıklar.
46. Yüksekte çalışırken kullanılan malzemelerin bakım ve kontrolünün yapılması gerektiğini açıklar
47. İskele çalışma sahasındaki işaret ve levhaların kaldırılması gerektiğini açıklar.

 

PERFORMANSA DAYALI SINAV İŞ ADIMLARI

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması Birimi:

BY.1 İş sağlığı   ve   güvenliği   için   uygun   KKD’leri kullanır.
BY.2 Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır.
BY.3 Alanı güvenlik şeridi ile çevirir.
BY.4 Çalışma alanının   temiz   ve   düzenli   tutulmasını sağlar.
BY.5 Yüksekte çalışma kurallarına uyar.
BY.6 Projeye uygun olarak listelenen malzemelerin çalışma   alanına   güvenli   bir   şekilde   getirilerek, listeye  uygunluğunu,  kullanılabilirliğini, orijinalliğini ve standartlara uygunluğunu kontrol eder.

 

A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması Birimi:

 

BY.1

İskelenin kurulacağı alanın kurulumdan önce zeminin uygunluğunun kontrolünü yapar.
BY.2 Taban kalaslarını iskele planına göre yerleştirir.
BY.3 Ayarlı  ayak  millerini  (taban  plakası)  taban  kalasına çivileyerek sabitler.
BY.4 Ayarlı   ayak   milinin   üzerine   başlangıç   dikmesini yerleştirir.
BY.5 İlk yatay bağlantı elemanlarını başlangıç dikmelerine bağlayarak sistemi teraziye alır.
BY.6 Temel  kurulum  tamamlandıktan  sonra  köşegenlerin çaprazlama (gönye) kontrollerini yapar.
BY.7 Dikey, yatay ve çapraz elemanları sırasıyla tekniğine ve kuralına uygun olarak yerleştirir.
BY.8 Çalışma/yürüme platformlarını kurar.
BY.9 Planına uygun merdiveni kurar.
BY.10 Sistemin son kez terazi kontrolünü yapar.
BY.11 Gerekli güvenlik önlemlerini alarak üst katlara çıkar.
BY.12 Diz ve bel hizasındaki korkulukları yerleştirir.
BY.13 Süpürgelikleri (topuklukları) yerleştirir.
BY.14 İskele planına göre çaprazları bağlar.
BY.15 İskele planına göre payandaları monte eder.
BY.16 İskelenin genel kontrolünü yapar.
 

BY.17

Yetkili ile birlikte genel kontrolü yapar, eksik varsa giderir yoksa iskele kullanıma uygundur levhasını asar.
BY.18 “İskele kullanım dışıdır” levhasını asar.
BY.19 Kısa kenardan başlayarak yatay elemanları söker.
BY.20 Dikey elemanları söker.
BY.21 Çalışma/yürüme platformunun sökümünü bir alt kattan yapar.
BY.22 Ayarlı ayakları taban kalaslarından söker.
BY.23 İskele elemanlarını türlerine ve boyutlarına göre ayırır.
BY.24 İskele elemanlarının stok sahasına taşınmasını sağlar.
BY.25 İskele çalışma sahasındaki işaret ve levhaları kaldırır.

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR


AĞ ÖRTÜ: Ağ biçiminde örülmüş, standardına uygun, geçirimli örtü malzemesini,
AHŞAP KALAS: Çalışma platformunun bir parçası olan ve kendi üzerindeki yükleri güvenli bir şekilde taşıyabilen ahşap malzemeden imal edilmiş kalası,
ANA KORKULUK: En üst yüzeyi her yerde bitişik çalışma alanı seviyesinden en az 1 m yukarıda olacak şekilde monte edilmiş, çalışanın ayakta iken düşmesini önleyen yatay elemanı,
ANKRAJ: Yapıya bağlanmasını sağlamak amacıyla kullanılan, her yönden gelen kuvvetleri TS 12810-2 ye göre karşılayabilen bağlantı elemanını,
ANKRAJ ELEMANI: Ankrajın yapı elemanına bağlantısını yapmak amacıyla kullanılan elemanı,
ANKRAJ PLANI: İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla iskelenin yapıya bağlandığı noktaların ve detayların gösterildiği planı,
ARA KORKULUK: Ana korkuluk ile topuk tahtası arasına monte edilen, çalışma alanı seviyesinden 470 mm çaplı küre geçmeyecek yüksekliğe monte edilen, çalışanın düşmesini önleyen yatay elemanı,
AYAR MİLLERİ: Dikmelerin yere basan alt uç kısımlarına binen yük baskısını dağıtmak üzere tasarlanmış, yüksekliği ayarlanabilir iskele ekipmanını,
BİLEŞEN: İskele sisteminin, düşey çerçeve veya diyagonaller gibi, daha fazla kısma ayrılamayan parçasını,
BİLEZİK KELEPÇE (YÜKSÜZ TAŞIYICI): İki borunun uç uca birleştirilmesi amacıyla tasarlanmış kelepçeyi,
BOYLAMASINA ÇAPRAZ: İskelenin desteklenmesinde kullanılan ve iskelenin bir köşesinden diğer bir köşesine kadar uzanan çaprazı,
BOYUNA ARA BAĞLANTI: Bir iş iskelesinin daha uzun olan boyutu doğrultusundaki yatay ara elemanı,
ÇALIŞMA ALANI: Üzerinde işçilerin güvenli bir biçimde çalışmasını ve çalıştığı kısma erişimini sağlamak üzere plâtformların bir seviyede birleştirilmesiyle oluşturulmuş yüksek ve güvenli alanı,
ÇALIŞMA YÜKÜ: İskele üzerinde her çalışanın 100 kg olduğu varsayılarak hesaplandığı, kullanılacak malzeme ve ekipmanın ağırlıklarının toplamını,
ÇAPRAZ- (DİAGONAL): Teşkil edilmiş bir çerçevenin karşılıklı iki köşesini birleştiren ve çerçeve köşelerinin 90° kalmasını sağlayan elemanı,
DESTEKLENMİŞ YATAY ELEMAN: Sistem tipi iskelelerde, yatay elamana gelen ağır yükleri taşıması için tasarlanmış elemanı,
DİK AÇI KELEPÇESİ: İki boruyu birbirine dik açı yapacak şekilde birleştiren kelepçeyi,
DİK AÇILI BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki boruyu birbirine dik olarak birleştirmek için kullanılan elemanı,
DÖNER KELEPÇE: İki boruyu birbirine göre farklı açılarla birleştiren kelepçeyi,
DÜĞÜM NOKTASI: İki veya daha fazla elemanın birbiriyle birleştiği teorik noktayı,
DÜŞEY DÜZLEMDE TAKVİYE: Düşey düzlemde takviye amacıyla kullanılan köşe takviyesi olan veya olmayan kapalı çerçeveler, açık çerçeveler, ulaşım açıklıkları olan merdiven çerçeveleri, düşey ve yatay bileşenler arasındaki rijit ve yarı rijit bağlantılar, çapraz takviyeler gibi düşey düzlemde kayma rijitliği sağlayan bileşenlerin monte edilmesi ile oluşturulan yapıyı,
DÜŞEYLİĞİ AYARLANABİLEN TABAN PLÂKASI: Düşeylik ayarı için donanımı olan taban plâkasını,
EĞİK AÇILI BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki boruyu birbiriyle herhangi bir açı teşkil edecek şekilde birleştirmek için kullanılan birleştirme elemanını,
EMNİYET GÖZCÜSÜ: Kurulum, söküm, bakım ve onarım esnasında aynı alanda çalışan en fazla 8 personeli kontrol edebilen, çevresel ve kişisel olumsuzlukları uygun şekilde çalışanlara bildiren kişi veya kişileri,
EMNİYET MANDALI: İskele kalasının yerinden oynamasını engellemek için yapılmış düzeneği,
ENİNE ARA BAĞLANTI: İş iskelesinin daha dar boyutu doğrultusundaki yatay ara elemanı,
GERİ SARMALI DÜŞÜŞ TUTUCU: İskele kurulumu esnasında personelin güvenli çalışmasını sağlayan düşüş tutucuyu,
GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ: İskeleye gelen yüklerin dört katını taşıyabileceği yük değerini,
GÜVENLİ YÜKSEKLİK: İskelenin devrilmesini önlemek için sınırlanmış en fazla yüksekliği,
HALKALI VİDA: İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla iskeleye gelen yükleri yapıya taşıtma amacıyla, yapıya monte edilen başlığı halka şeklinde olan vidayı,
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,
İSKELE GÜVENLİK KARTI: İskelenin kullanıma hazır olup olmadığının belirtildiği ve saha üzerindeki iskelenin kontrolünü kimin yaptığını gösteren bilgi kartını (İskele güvenlik kartı kırmızı-sarı-yeşil olarak 3 e ayrılır. Kırmızı renkli iskele güvenlik kartı iskelenin kesinlikle kullanılmamasını, sarı renkli iskele güvenlik kartı iskelenin kullanılabilir olduğunu ama emniyet kemeri ve düşmeden durdurma sistemleri ile kullanılabileceğini, yeşil renkli iskele güvenlik kartı çalışmak için iskelenin güvenli olduğunu ifade eder.),
İSKELE MERDİVENİ: İskele katları arasında geçişi sağlayan standardına uygun erişim aracını,
İSKELE TEKERİ: İskeleye hareket vermek amacıyla tasarlanmış, mil üzerinde dönen bir tekerleği,
İŞ İSKELESİ: Binaların ve diğer yapıların inşaa, bakım, onarım ve yıkım işlerinin gerçekleştirilmesinde güvenli bir çalışma ortamının ve bu ortama güvenli erişim sağlanması için gerekli olan geçici inşaat yapısını,
KAMA: Flanşla iskele elemanlarının güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan parçayı,
KAPLAMA: Örtü veya ağ gibi, atmosfer etkilerinden ve tozdan koruma için kullanılan malzemeyi,
KİLİTLİ EMNİYET KANCASI (KARABİNA): Sertleştirilmiş alüminyum veya çelikten imal edilmiş, iş güvenliğinde kullanılan bağlantı aparatını,
KİRİŞ: Ağır yükler için ya da büyük kanat genişliği oluşturabilmek amacı ile tasarlanmış elemanı,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
KONSOL (BALKON) ELEMANI: İskele platformundaki uzatmayı,
KULLANMA KILAVUZU: İskelenin güvenli şekilde kurulmasını resim, şekil ve yazılarla tanımlayan kılavuzu,
MANŞON TİPİ BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki boruyu boyuna eksenleri çakışacak şekilde uç uca birleştirmek için kullanılan birleştirme elemanını,
METAL KALAS: Çalışma platformunun bir parçası olan ve kendi üzerindeki yükleri güvenli bir şekilde taşıyabilen metal malzemeden imal edilmiş kalası,
MODÜLER SİSTEM: Önceden tanımlanmış (modüler) aralıklarda diğer iskele bileşenleri ile bağlantı sağlamak için dikmelerde bağlantı yerleri bulunan, enine ara bağlantı ve dikmelerden oluşan bağımsız bir sistemi,
PARALEL BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki paralel boruyu birleştirmek için kullanılan elemanı,
PARALEL ÇAPRAZ: İskelenin stabilizesini sağlayan ve biri diğerinin paralelinde monte edilmiş çaprazları,
PARALEL KELEPÇE: İki boruyu paralel şekilde birleştiren kelepçeyi,
PAYANDA: İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla yapılmış desteği,
PERLON: Ankraj noktası oluşturmada kullanılan ve iskelenin düğümler ile bağlantı yapılacağı yerlerde tercih edilen çekeri 22 kN’dan az olmayan polyamid, polyester malzemeyi,
PLÂTFORM BİRİMİ: Ön yapımlı veya bir başka şekilde imal edilen, kendi üzerindeki yükü taşıyan, plâtformu veya plâtformun bir kısmını oluşturan ve iş iskelesinin yapısal bir kısmı da olabilen birimi,
PLÂTFORM: Bir çıkma dâhilinde aynı seviyede bir veya daha fazla birimden oluşmuş yapıyı,
SAPAN: Ankraj noktası oluşturmada kullanılan çekeri 22 kN’dan az olmayan polyamid, polyester malzemeyi,
SIKMA TORKU: İskele borularının birbirine bağlantısını sağlayan kelepçelerin, gelen yükler karşısında çözülmeyecek ve sıkma esnasında boruya zarar vermeyecek derecede sıkılması için tespit edilmiş tork değerini,
SÜPÜRGELİK KELEPÇESİ: Süpürgelik ile boruyu birbirine birleştiren kelepçeyi,
TABAN PLÂKASI (TABAN KALASI): Dikme yoluyla aktarılan yükün daha geniş bir alana yayılmasını sağlamak amacıyla kullanılan plâkayı,
TOPUK TAHTASI (SÜPÜRGELİK): Çalışma platformu kenarlarında parça düşmesini önlemek amacıyla, en üst kenarı bitişik çalışma alanı seviyesinden en az 15 cm yukarıda olacak şekilde monte edilen, eni en az 15 cm olan tahta vb. malzemelerden yapılmış elemanı,
V- TİPİ ANKRAJ: Ankrajın yapı elemanına bağlantı güçlendirmesini sağlamak amacıyla iki ankrajın beraber 60 derece açıyla bağlanmasını,
YAN KORUMA: Malzemelerin iskele üzerinde durması ve insanların düşme tehlikesinden korunması için bariyer oluşturan bileşenler grubunu,
YAŞAM HATLARI (YATAY-DİKEY): İskele kurulumu esnasında kurulum elemanlarının güvenli çalışmasını, güvenli tırmanmalarını ve inişlerini sağlayan üzerinde halat tutucular takılabilen düşüş durdurma sistemlerini,
YATAY DÜZLEMDE TAKVİYE: Yatay düzlemde takviye amacıyla kullanılan konsol bileşenler, çerçeveler, çerçevelenmiş paneller, çapraz takviyeler ve enine ara bağlantı ve boyuna ara bağlantı arasındaki rijit bağlantılar gibi yatay düzlemde kayma rijitliği sağlayan bileşenlerin monte edilmesi ile oluşturulan yapıyı,
ZİG ZAG ÇAPRAZ: İskelenin stabilizesini sağlayan ve biri diğerinin zıttı yönünde monte edilmiş çaprazları
ifade eder.

Bu gönderiyi paylaş