Belge ve Logo/Marka Kullanımı

UYGULAMA: 

• MİLİMETRİK tarafından sınavlarda başarılı olacak olan adaylara verilecek belge, mesleki yeterlilik belgesidir. Belgede yer alacak bilgiler, “Belgelendirme Prosedürü”nde belirtilmiştir. Belge almaya hak kazanmış kişinin belgesinde MİLİMETRİK logosu ve markası yer almaktadır.

• Sınav sonunda başarılı olan kişilere, “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi” 2 nüsha olarak imzalatılmaktadır. 1 nüshası MİLİMETRİK’de, diğer nüshası belgelendirilmiş kişide kalacaktır.

• MİLİMETRİK logo ve belgesini kullanan belgeli kişi, bu sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılır.

• Belgeli personel veya çalıştığı kuruluş, bu sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

• MİLİMETRİK, logo, marka ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda, bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı bildirimde bulunacaktır. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alınacaktır.

• Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.

BELGE KULLANIMI:

• Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerlilik süresince kullanılabilir.

• Milimetrik tarafından verilen belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz.

• Verilen belgeler başvuruda bulunan personelle ilgili olup, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz.

• Belge, Milimetrik Ltd. Şti mülkiyetinde olup belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz.

• Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

• Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması, iptalinden veya geçerlilik süresi dolduktan sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür. Ayrıca belgelendirilen kişi, belge kapsamındaki her türlü değişikliği Milimetrik’e bildirmekle yükümlüdür.

• Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

• Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap gibi yayınlar veya internet ortamında kullanılabilir.


MARKA/LOGO KULLANIMI:

• Belge almaya hak kazanmış personelin belgesinde logo/marka yer alır.

• Belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, Milimetrik logo/markasının kullanımında, belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

• Marka/Logo kullanımı sadece belgelendirmeye ilişkin kapsam dahilindeki faaliyetler için kullanılabilir.

• Milimetrik logosunun, yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır.

• MİLİMETRİK Marka/Logo renkleri ve yazı karakteri üzerinde değişiklik yapılamaz. Logo boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla en-boy oranı korunmak suretiyle küçültülüp büyütülebilir.

• Belgeli personelin; belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, Marka/Logo kullanımını durdurmalıdır.

• MİLİMETRİK Marka/Logosu ürün üzerinde kullanılamaz.